Alapellátásba tartozó térítésmentes szakszolgáltatások

 • Logopédia

Óvodánkban több mint két évtizede folyik logopédiai (beszédjavító) munka. A heti rendszerességgel, kis csoportos formában zajló terápia a hangok pontos ejtésére, a helyes artikuláció elsajátítására, a szókincs és a nyelvi kifejező készség fejlesztésére irányul. A játékos oldott légkörű, az életkori és az egyéni sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek részt. A terápia hatékonyságának érdekében fontos a logopédus útmutatása alapján történő otthoni gyakorlás, melyhez változatos feladatokat biztosítunk a gyermekek számára. A szép, tiszta beszéd nemcsak az anyanyelv elsajátítása szempontjából fontos, hanem megkönnyíti az olvasás, írás és helyesírás alapjainak a megtanulását.

 • Gyógypedagógia

Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

Alapellátásba nem tartozó térítésmentes szabadidős tevékenységek 

 • Zeneovi

Óvodánkban a zene iránt fogékony nagycsoportos korú gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy zeneovi foglalko-zásokon vegyenek részt.
A 3-7 éves gyermek érdeklődése a zene és a muzikalitás iránt rendkívül intenzív. Ezt kihasználva olyan készségeket, képességeket tudunk az énekléssel és a különböző ritmusgyakorlatokkal mozgósítani, melyek jól kamatoztathatók más területeken is /pl. figyelem és emlékezet fejlesztés, gyors reagálásra, kreativitásra késztető gondolkodás, az érzelmek kifejezése/.
Mindezek jól harmonizálnak az óvodában folyó nevelő munkánkkal, ezért szívesen adunk módot arra, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kaphassanak a zenei foglalkozáson való részvételre, remélve, azt hogy iskolába kerülve is megmarad bennük az érdeklődés és az aktivitás a foglalkozás iránt.

 • Hittan

Az algyői Szivárvány Óvodában évek óta lehetőség van római katolikus hittan foglalkozás megtartására – szülői igények figyelembevételével – az óvodás gyermekek számára. A hittanórák heti rendszerességgel folynak óvodában, az óvodave-zetővel egyeztetett időpontban.
A hittan foglalkozásokon a gyerekek már ilyen kis korban megismerkednek a bibliai történetekkel, beszélgetünk róluk, éneklünk és rajzolunk.

 • Száraz sószoba

2011. március óta óvodánkban, már száraz só szoba is működik (Himalája-sóval és parajdikő-sóval), melynek hatékonyságát a fényterápia növeli. Az egészséges életmódra nevelés szervesen kapcsolódik a helyi nevelési programunkhoz.
A sófal kedvező mikro-klímájának köszönhetően az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését az egészség megőrzését. A sófal kialakítása esztétikailag is élményt nyújt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

 • Nedves sószoba

Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve só barlangok és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta folyamatosan használ.
Minden csoportból azok a gyermekek, akiknek szülei igénylik ezt a szolgáltatást hetente 1 alkalommal fél órát, töltenek a sószobában, ahol játékra, mesélésre, verselésre is van lehetőség. A gyerekek óvónők felügyeletével tartózkodnak a sószobában.

Gazdagító térítésmentes tevékenységek

 • Gyermektánc

Sándorné Vasvári Katalin és Frittmann Erzsébet – két csoportban

A gyermektánc foglalkozások célja:

– Megismertetni és megszeret-tetni a gyermekekkel a magyar népi játékok és dalok, kiszámolók, mondókák néhány szép változatát, mint a magyar nép szellemi kultúrájának részét.
– Élménynyújtás, szórakoztatás, az együttlét, együttjátszás örömének megadása.
– Gazdag játékrepertoár kialakítása.
– Ízelítőt adni magyar néptáncaink néhány egyszerűbb eleméből táncos mozgások segítségével.
– Néphagyományok, jeles napok megismertetése.
– A gyermekek személyiségének teljesebb kibontakoztatása.
– Aktivitásuk, a kreativitás fokozása, az egészséges önismeret és önértékelés kialakulásának elősegítése.

 • Mesevarázs

Szalainé Tombácz Erika, Molnár Kitti

A foglalkozások célja a gyermekekben kialakítani a szép iránti vágyat, a kreatív látásmódot, az érzelmek kifejezését a művészetek eszközeivel. Az egyéni képességeket figyelembe vevő foglalkozások, heti egy alkalommal 45 percben zajlanak, a személyi és tárgyi feltételek adottak.
Lehetőséget biztosítunk a jó kézügyességű, kiemelkedő képességű 5-7 éves gyermekek számára a vizuális nyelv folyamatos gyakorlásával, megújításával, képességeik kibontakoztatása érdekében. A program keretében sor kerül a beszédkészség fejlesztésére, a drámajátékok megjelenítés módjainak gyakorlására, megismerésére, ismeretük bővítésére.
A foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek, részt örömmel várják az alkalmat, hogy találkozhassunk! Szívesen tevékenykednek a felkínált lehetőségekkel.

Két mesét dolgozunk fel a gyermekekkel közösen.

 • Pöttöm torna

Kakuszi Ildikó, Sinkovics Judit – 2 hetente

A Pöttöm torna megszeretteti a gyermekekkel a mozgást. Az óvodáskor a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés egymásra kedvező hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek, képességek kialakításának, formálásának, illetve fejlesztésének eszközei. Ezek a mozgásformák fejlesztik a koordinációs és kondicionális képességeket, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos a testtartásjavítás, az egyensúlyozás és a koncentráció. Óvja az ízületeket, izmokat és ezzel kizárja a sérülés lehetőségét. A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség.

 • Ovi-Foci:

Pénzváltó Bence

ovi-fociA sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés is. Mindemellett elsajátíthatják a labdarúgás sportágán belüli alap mozgásformákat, fontos szerepet kap a gömbérzék fejlesztése és a foglalkozások során javítható a mozgáskoordináció is.

 • Kézilabda:

Laluska Balázs

kezilabdaA program lehetőséget biztosít a legkisebb korosztálynak, hogy játékos formában szerezzenek ismereteket a sportág alapjairól, figyelembe véve az életkornak megfelelő sajátosságokat. Ügyességüket, labdás biztonságukat számukra érdekes játékokba beépítve fejlesztjük. A korosztály jellemzője a hatalmas mozgás- és labdaszeretet, állandó igény a cselekvésre.

 • Sakoca

Búsné Lami Anikó, Torma Hajnalka

sakocaAz óvodai sakk tehetséggondozás foglalkozásait, Herpai József Sakoca című könyve segítségével tervezzük meg. A sakkoktatásnak a legfontosabb célja a logikus gondolkodásra való nevelés.
Ez a tudatos és tervszerű gondolkodás komoly szellemi igénybevételt vár el a gyermekektől, ezért nagycsoportosok vesznek részt a foglalkozásokon.
A sakkozást előkészíti az egyszerű, játékos nyuszis sakk, kenguru sakk és a gyalogháború.
Elemzőképességük, memóriájuk, képzelőerejük, figyelmük fokozottan működik.
A sakkjátéknak személyiségfejlesztő hatása is jelentős.

 • Zöld manó

Görög Annamária – Némethné Szűcs Eszter

zold_manoÓvodánk 2015 novemberében második körben nyerte el a Zöld Óvoda címet.
Környezetünk megismerésére, környezetünk védelmére való nevelés kiemelt feladata óvodánknak. Ezen ismereteket szeretnénk elmélyíteni azoknál a gyermekeknél, akik részt vesznek a foglalkozásokon.
Gyakran járunk sétálni a közeli Hullámtéri erdőbe, megfigyelni a természet változásait. Gondoskodunk télen a madáretetőkről, nyáron pedig hogy legyen víz a madarak számára. Benti foglalkozásainkon megismerkedünk az év állataival, növényeivel, elmélyedünk egy-egy témában, melybe a gyermekek is aktívan bekapcsolódnak. Játékos, interaktív foglalkozásokkal fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit, hogy környezetüket tisztelő, szerető gyermekekké váljanak.