Alapellátásba tartozó térítésmentes szakszolgáltatások

  • Logopédia

Dr. Kerényi Gáborné – heti kétszer négy órában hétfőn és szerdán

Óvodánkban több mint két évtizede folyik logopédiai (beszédjavító) munka. A heti rendszerességgel, kis csoportos formában zajló terápia a hangok pontos ejtésére, a helyes artikuláció elsajátítására, a szókincs és a nyelvi kifejező készség fejlesztésére irányul. A játékos oldott légkörű, az életkori és az egyéni sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek részt. A terápia hatékonyságának érdekében fontos a logopédus útmutatása alapján történő otthoni gyakorlás, melyhez változatos feladatokat biztosítunk a gyermekek számára. A szép, tiszta beszéd nemcsak az anyanyelv elsajátítása szempontjából fontos, hanem megkönnyíti az olvasás, írás és helyesírás alapjainak a megtanulását.

  • Gyógypedagógia

Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

Alapellátásba nem tartozó térítésmentes szabadidős tevékenységek 

  • Zeneovi

Zomboriné Gergely Klára – heti fél órában

Óvodánkban a zene iránt fogékony nagycsoportos korú gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy zeneovi foglalko-zásokon vegyenek részt.
A 3-7 éves gyermek érdeklődése a zene és a muzikalitás iránt rendkívül intenzív. Ezt kihasználva olyan készségeket, képességeket tudunk az énekléssel és a különböző ritmusgyakorlatokkal mozgósítani, melyek jól kamatoztathatók más területeken is /pl. figyelem és emlékezet fejlesztés, gyors reagálásra, kreativitásra késztető gondolkodás, az érzelmek kifejezése/.
Mindezek jól harmonizálnak az óvodában folyó nevelő munkánkkal, ezért szívesen adunk módot arra, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kaphassanak a zenei foglalkozáson való részvételre, remélve, azt hogy iskolába kerülve is megmarad bennük az érdeklődés és az aktivitás a foglalkozás iránt.

  • Hittan

Kovácsné Veréb Mariann hitoktató

Az algyői Szivárvány Óvodában évek óta lehetőség van római katolikus hittan foglalkozás megtartására – szülői igények figyelembevételével – az óvodás gyermekek számára. A hittanórák heti rendszerességgel folynak óvodában, az óvodave-zetővel egyeztetett időpontban.
A hittan foglalkozásokon a gyerekek már ilyen kis korban megismerkednek a bibliai történetekkel, beszélgetünk róluk, éneklünk és rajzolunk.

  • Száraz sószoba

2011. március óta óvodánkban, már száraz só szoba is működik (Himalája-sóval és parajdikő-sóval), melynek hatékonyságát a fényterápia növeli. Az egészséges életmódra nevelés szervesen kapcsolódik a helyi nevelési programunkhoz.
A sófal kedvező mikro-klímájának köszönhetően az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését az egészség megőrzését. A sófal kialakítása esztétikailag is élményt nyújt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

  • Nedves sószoba

Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve só barlangok és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta folyamatosan használ.
Minden csoportból azok a gyermekek, akiknek szülei igénylik ezt a szolgáltatást hetente 1 alkalommal fél órát, töltenek a sószobában, ahol játékra, mesélésre, verselésre is van lehetőség. A gyerekek óvónők felügyeletével tartózkodnak a sószobában.

Gazdagító térítésmentes tevékenységek

  • Gyermektánc

Sándorné Vasvári Katalin és Frittmann Erzsébet – heti egy alkalommal két csoportban

A gyermektánc foglalkozások célja:

– Megismertetni és megszeret-tetni a gyermekekkel a magyar népi játékok és dalok, kiszámolók, mondókák néhány szép változatát, mint a magyar nép szellemi kultúrájának részét.
– Élménynyújtás, szórakoztatás, az együttlét, együttjátszás örömének megadása.
– Gazdag játékrepertoár kialakítása.
– Ízelítőt adni magyar néptáncaink néhány egyszerűbb eleméből táncos mozgások segítségével.
– Néphagyományok, jeles napok megismertetése.
– A gyermekek személyiségének teljesebb kibontakoztatása.
– Aktivitásuk, a kreativitás fokozása, az egészséges önismeret és önértékelés kialakulásának elősegítése.

  • Mesevarázs

A foglalkozások célja a gyermekekben kialakítani a szép iránti vágyat, a kreatív látásmódot, az érzelmek kifejezését a művészetek eszközeivel. Az egyéni képességeket figyelembe vevő foglalkozások, heti egy alkalommal 45 percben zajlanak, a személyi és tárgyi feltételek adottak.

Lehetőséget biztosítunk a jó kézügyességű, kiemelkedő képességű 5-7 éves gyermekek számára a vizuális nyelv folyamatos gyakorlásával, megújításával, képességeik kibontakoztatása érdekében. A program keretében sor kerül a beszédkészség fejlesztésére, a drámajátékok megjelenítés módjainak gyakorlására, megismerésére, ismeretük bővítésére.

A foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek, részt örömmel várják az alkalmat, hogy találkozhassunk! Szívesen tevékenykednek a felkínált lehetőségekkel.

Két mesét dolgozunk fel a gyermekekkel közösen:
– 1. félévben: Döbrentey Ildikó – Mese a zöld manóról
– 2. félévben: Móra Ferenc – Sosevolt király bánata

  • Pöttöm torna

Kakuszi Ildikó – 2 hetente

A gyermekek játékos mozdulatokkal, állatokat utánzó mozgásokkal, mondókákkal és dallamos zenékkel kísért koreográfiák segítségével észrevétlenül sajátítják el a mozgás szeretetét.
A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség. Edzettebb lesz a szív- és az érrendszer, csökken a pulzus és az anyagcsere folyamatok is felgyorsulnak. A hajlékonyság nagyobb mértékben megmarad.

  • Sakoca

Búsné Lami Anikó, Holik-Kovács Hédi – kéthetente

sakocaAz óvodai sakk tehetséggondozás foglalkozásait, Herpai József Sakoca című könyve segítségével tervezzük meg. A sakkoktatásnak a legfontosabb célja a logikus gondolkodásra való nevelés.
Ez a tudatos és tervszerű gondolkodás komoly szellemi igénybevételt vár el a gyermekektől, ezért nagycsoportosok vesznek részt a foglalkozásokon.
A sakkozást előkészíti az egyszerű, játékos nyuszis sakk, kenguru sakk és a gyalogháború.
Elemzőképességük, memóriájuk, képzelőerejük, figyelmük fokozottan működik.
A sakkjátéknak személyiségfejlesztő hatása is jelentős.